Danis, Katharine J. Chronos, pyrogravure sur bois, 15,2 x 20,3 cm